4 yếu tố tạo nên một hệ thống máy tính cá nhân

Có 4 thành phần tạo nên một hệ thống máy tính cá nhân: người dùng, phần mềm, phần cứng và điện đều hoạt động chung cho cả hệ thống. Mỗi yếu tố này đều cần thiết cho chính hệ thống.

Người dùng là những người thực hiện các tác vụ sử dụng hệ thống máy tính. Bản chất của nhiệm vụ phụ thuộc vào chương trình ứng dụng hoặc phần mềm cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Phần mềm được người dùng sử dụng yêu cầu một số phần cứng hoạt động bình thường.

Phần cứng của hệ thống máy tính cá nhân bao gồm các thiết bị thường được kết nối (máy tính, màn hình, máy in, v.v.). Nó được định nghĩa là phần cứng vì bạn có thể chạm vào những phần tử này. Các chương trình như vậy được gọi là phần mềm vì các chức năng của chúng chỉ khả dụng khi máy tính được bật. Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn được mã hóa mà máy tính sử dụng để thực hiện các tác vụ của người dùng.

Người dùng chỉ có thể sử dụng máy tính khi nó được bật. Nếu không có nguồn điện để chạy qua hệ thống máy tính cá nhân, nó sẽ không hoạt động. Khả năng điều khiển các thành phần của hệ thống máy tính cá nhân thông qua một loạt các tín hiệu bật/tắt.

Đây là cách nó hoạt động, khi người dùng cố gắng nhập tài liệu hoặc thư bằng máy tính cá nhân của mình. Điều đầu tiên người dùng làm là bật máy tính. Chọn phần mềm Word Processor để viết tài liệu. Người dùng sử dụng phần cứng như bàn phím để viết nội dung tài liệu; Sau đó, tài liệu đã in được hiển thị trên màn hình. Sau khi người dùng viết xong tài liệu của mình. Người dùng sẽ sử dụng phần mềm để ra lệnh cho máy in in tài liệu. Phần mềm hoạt động cùng với các thành phần phần cứng (bàn phím, màn hình và máy in) để hoàn thành các tác vụ do người dùng yêu cầu.

Tất cả bốn thành phần: điện năng, phần cứng, phần mềm và người dùng làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ thống máy tính cá nhân.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Andi Abdullah, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.